Περιλήψεις & Παρουσιάσεις

Όλες οι εργασίες, που θα υποβληθούν, εγκριθούν και παρουσιαστούν στο Συνέδριο, ως διαλέξεις, ελεύθερες ανακοινώσεις ή e-posters, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

Οδηγίες Συγγραφής

Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, το αργότερο έως 20 Φεβρουαρίου 2017.

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Οδηγίες
1. Η περίληψη θα πρέπει να επισυναφθεί ως αρχείο του Microsoft Office, MS Word for Windows στο ενδεδειγμένο κενό πεδίο που θα συναντήσετε στις Οδηγίες επισύναψης
2. Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως, προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11 pt.
3. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα
4. Ο τίτλος της εργασίας, θα πρέπει να είναι γραμμένος με γραµµένος µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες, πλήρη στοίχιση. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
5. Οι συγγραφείς, στην αμέσως επόμενη σειρά µε πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (Όνοµα-Επώνυµο). Για τους άνδρες συγγραφείς, να αναφέρεται το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους και ολοκληρωµένο το επίθετό τους, π.χ. Θ. Κώτσης. Για τις γυναίκες συγγραφείς να αναφέρεται ολοκληρωμένα το όνοµα και επίθετό τους, π.χ. Αικατερίνη Δράκου.
6. Το Κέντρο Προέλευσης- Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέσως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3).
7. Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Π.χ. Β. Παπαβασιλείου1
8. Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται µε έντονη γραφή (Bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της. Π.χ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
9. Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.
10. Εικόνες και πίνακες µπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να µη χρησιµοποιείται space (διάστηµα) αλλά Tab.
11. Παράκληση, η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τα 2 ΜΒ, ως μέγεθος αρχείου.
12. Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, είναι επιβεβλημένο, να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας µε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις.
13. Συντµήσεις όρων µπορούν να χρησιμοποιούνται, µε τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, µετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρµακα θα πρέπει να αναφέρονται µε την επιστημονική ονομασία και όχι µε την εµπορική.

Σημαντικές πληροφορίες για την υποβολή περίληψης

Λήξη προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 20 Φεβρουαρίου 2017
• Η υποβολή της περίληψης εργασίας με fax δεν θα γίνεται δεκτή
• Η υποβολή της περίληψης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής της στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου info@apr.com.gr. Στην περίπτωση αυτή, η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυνάπτεται στο e-mail, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς το Συνέδριο, το οποίο αφορά η εργασία (16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειολογίας – Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής) καθώς επίσης να αναφέρονται πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα- υπευθύνου αλληλογραφίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο οικίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση).
• Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης
• Οι συγγραφείς, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας τους, σε περίπτωση που δεν λάβει απαντητικό μήνυμα παραλαβής της.
• Στην περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας, υπάρξουν λάθη ή προκύψουν προβλήματα, είναι δυνατό να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της εργασίας σύμφωνα με τους όρους.
• Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους συγγραφείς και καλύπτει τη συμμετοχή τους και σε 2η, 3η κ.ο.κ. εργασία.
• Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών θα γίνει από τους κριτές, που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή.
• Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
• Oι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους με ηλεκτρονική επιστολή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.
• Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί κάθε δικαίωμα να γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι ομιλητές, που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να αναφέρουν, στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής τους (μετά ακριβώς από την διαφάνεια τίτλου της παρουσίασης), οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Συνεδρίου.