Υποτροφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υποστήριξη νέων συναδέλφων που θα θελήσουν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση/μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένο κέντρο της αλλοδαπής του οποίου το επιστημονικό έργο εστιάζεται, αποδεδειγμένα, στις Παθήσεις των Αγγείων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή, στη λήξη του Συνεδρίου, την Κυριακή 05 Μαρτίου 2017.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό για την Υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε. ή πολίτες προερχόμενοι από τρίτη χώρα και είναι μέλη της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας.

2) Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωριζόμενου από τον ΔΟΑΤΑΠ Ιατρικής ειδικότητας και επιστημονικού πεδίου/κατεύθυνσης, ή ανάλογης μετεκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος, που επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ως άνω στην παρούσα παράγραφο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία πληρούν τους παραπάνω όρους.

3) Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής μία (1) φορά στον διαγωνισμό. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή του συνολικά.

Β. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

1) Φόρμα για την υποβολή της υποψηφιότητας στον διαγωνισμό βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.angiologycongress.gr αρχής γενομένης από την 22η Ιανουαρίου 2017.

2) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της φόρμας αποκλειστικά σε πρωτότυπη μορφή μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης, με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό Υποτροφιών 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειολογίας- Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής» και να την αποστείλουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω διαδικτύου: Στο email του site του Συνεδρίου: info@angiologycongress.gr με κοινοποίηση στο info@apr.com.gr

Μέσω Fax: Στο fax της Εταιρείας Οργάνωσης του Συνεδρίου Alpha Public Relations (210 3644 441)

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου Alpha Public Relations, στο email info@apr.com.gr ή στα τηλέφωνα 210 3645 629 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Σ/Κ) και ώρες 10:00 – 17:00.

3. Ημερομηνία Υποβολής: Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

4. Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία, δεν θα μπορούν να επιλεγούν και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.

5. Η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου Alpha Public Relations ουδεμία ευθύνη φέρει ή υποχρέωση να επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους και να προβαίνει με δική της μέριμνα σε συμπληρώσεις.

6) Ο/Η κάθε υποψήφιος/α είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης του/της.

7) Ο/Η κάθε υποψήφιος/α είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές ή παρατάσεις σχετικά με τον διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.angiologycongress.gr

Δικαιολογητικά:

Τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλει ο υποψήφιος είναι τα ακόλουθα:
1) Συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής
2) Φωτοτυπία με τον αριθμό κάρτας του ιατρικού συλλόγου που υπάγεται
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεις)
4) Για τους ειδικευόμενους, συστατική επιστολή από τον Δ/ντή της Κλινικής

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1) Η υποτροφία θα χορηγηθεί κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Αντικείμενο των εξετάσεων θα αποτελούν οι Παθήσεις των Αγγείων, η Διάγνωση και η Θεραπεία τους. Οι εξετάσεις θα γίνουν με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα υπάρχει βάση.

2. Η βαθμολογία των επιλαχόντων θα πρέπει να υπερβαίνει τη βάση. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει απο την Επιτροπή Εξετάσεων και θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων.

3) Ο υποψήφιος που μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα αναδειχθεί Υπότροφος.

4) Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη λήξη του Συνεδρίου, την Κυριακή, 05 Μαρτίου 2015 στη τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1) Η Υποτροφία ανέρχεται στο καθαρό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το ποσό της υποτροφίας θα εκταμιευτεί στον υποψήφιο που θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησής του στην αλλοδαπή με γράμμα αποδοχής από το κέντρο υποδοχής και μετά από διασταύρωση.

Η κατάθεση της πρότασης με τα σχετικά δικαιολογητικά δεν πρέπει να απέχουν πλέον των 2 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού άλλως δεν θα καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1) Ο υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης και την αποστολή του συνόλου των δικαιολογητικών αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.

2) Ο Υπότροφος υποχρεούται να παρασταθεί τόσο στην τελετή βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσει η ΕΑΕ είτε στο πλαίσιο των Υποτροφιών, ή για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών, συναινώντας στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.angiologycongress.gr και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας www.angiology.gr όσο και στα υπόλοιπα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που ανήκουν στην ΕΑΕ, ή σε Ανακοινώσεις και σε Δελτία Τύπου.

3) Τα στοιχεία που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της ανακήρυξης της Υποτροφίας και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Όροι & Προϋποθέσεις
Φόρμα Συμμετοχής

 

Βραβεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας αποφάσισε την απονομή βραβείου του ομότιμου καθηγητού Δημακάκου για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση και για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή, στη λήξη του Συνεδρίου, την Κυριακή 05 Μαρτίου 2017.

Οδηγίες Εγγραφής
Αίτηση Συμμετοχής